Kvantitativ výzkum hodnot mladých lidí

Typ výzkumu

Reprezentativní kvantitativní výzkum obecné populace mladých
Výzkum v 18ti mládežnických organizacích

Typ výzkumu

Reprezentativní kvantitativní výzkum obecné populace mladých
Výzkum v 18ti mládežnických organizacích

Metody

Kombinovaný sběr online panel 2/3 a osobní rozhovory s podporou tabletu TAPI 1 /; Kvóty: věk, pohlaví, vzdělání, kraj, velikost sídla, jen v ČR národnost; Náhodný výběr

Metody

Kombinovaný sběr online panel 2/3 a osobní rozhovory s podporou tabletu TAPI 1 /; Kvóty: věk, pohlaví, vzdělání, kraj, velikost sídla, jen v ČR národnost; Náhodný výběr

Sběr dat

28. května — 15. července 2020
Kantar, CZ Focus SK

Sběr dat

28. května — 15. července 2020
Kantar, CZ Focus SK

Místo

Česká republika a Slovenská republika

Místo

Česká republika a Slovenská republika

Cílová skupina

Mladí lidé ve věku 15 — 29 let

Cílová skupina

Mladí lidé ve věku 15 — 29 let

Velikost vzorku

3 008 mladých lidí
1 508 ČR a 1500 SR

Velikost vzorku

3 008 mladých lidí
1 508 ČR a 1500 SR

Náš výzkum se skládá ze dvou částí: z průzkumu prováděného na reprezentativním vzorku obecné populace mladých ve věku 15 až 29 let a z průzkumu ve vybraných 18 organizacích mládeže v téže věkové kategorii. Zjištění, která prezentujeme na těchto stránkách, se opírají o názory 3008 mladých lidí, kteří odpověděli prostřednictvím reprezentativního průzkumu v České republice a na Slovensku.

Náš dotazník, který jsme použili pro výzkum Hodnoty mladých, staví na Schwartzově teorii hodnot, která je momentálně považována za nejvlivnější a nejuznávanější v této oblasti. Jeho teorii jsme doplnili o další oblasti, které souvisejí s demokracií a důvěrou, prosociálním chováním, participací a angažovaností, vlastní účinností, rovností pohlaví či etickými otázkami. Tato výzkumná témata jsme si vybrali na základě předních domácích a světových výzkumů. Nemalou inspiraci nám však nabídla i praxe našich členských organizací pracujících s dětmi a mládeží. Dotazník a design výzkumu byly konzultovány experty a expertkami v České republice a na Slovensku.

V rámci reprezentativního průzkumu hodnot mladých lidí ve věku od 15 do 29 let jsme chtěli zachytit jejich postoje, motivace a hodnotové orientace ve vybraných tématech. V květnu až červenci 2020 jsme realizovali sběr dat na vzorku 3008 mladých lidí (1508 v ČR a 1500 v SR). Samotný sběr dat zajišťovaly renomované agentury Kantar CZ v Česku a Focus na Slovensku. Tomuto sběru ještě předcházelo pilotní otestování dotazníku, ve kterém jsme si odzkoušeli, zda jsou otázky správně formulovány a znamenají totéž v českém a slovenském jazyce.

Průzkum v organizacích mládeže zajišťovalo našich 18 členských organizací pracujících s dětmi a mladými lidmi. Data sbíraly s použitím stejného dotazníku, který jsme použili v reprezentativním průzkumu, a sběr probíhal paralelně s ním v červnu a červenci 2020. Organizace společně oslovily přes 6000 mladých lidí ve věku 15 až 29 let. Z nich nám online dotazník vyplnilo 3016 mladých lidí. V menších organizacích jsme oslovili všechny členy, kteří splňovali věkové kritérium. Ve větších organizacích probíhal výběr respondentů náhodně. To znamená, že ze seznamu všech členů dané organizace ve věku 15 až 29 let jsme náhodně vybrali respondenty, kterým byl poslán odkaz na dotazník.

 

Dotazník

V našem výzkumu Hodnoty mladých jsme se inspirovali širokou paletou výzkumných nástrojů v oblastech, které se věnují hodnotám a tématům blízkým mladým a našim členským organizacím. Úvod dotazníku je věnován Schwartzově teorii hodnot, která je momentálně považována za nejvlivnější a nejuznávanější v této oblasti. Dalšími tématy byly demokracie a s ní spojené otázky občanského a politického života, důvěra, prosociální chování, vlastní účinnost a činnost v mládežnických organizacích i témata, jako je genderová rovnost a etická dilemata.

Základním pilířem dotazníku je ucelený soubor hodnot podle S. H. Schwartze – tzv. Revidovaná teorie základních hodnot. Profesor Schwartz na základě rozsáhlých výzkumů popsal 10 základních lidských hodnot a odkryl i základní vztahy mezi nimi, a to včetně hlavních životních motivací, které s nimi souvisejí. Jeho teorie se stala základem výzkumu hodnot po celém světě a díky novým datům se svými kolegy teorii rozšířil a doplnil ji o dalších devět univerzálních hodnot. Ty jdou více do detailu a původních 10 blíže objasňují. Pro všech 19 hodnot platí, že se ukazují jako platné a důležité napříč státy, kulturami a subkulturami po celém světě.

Při tvorbě a testování dotazníku jsme spolupracovali s Institutem pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity v Brně. Dotazník jsme zároveň konzultovali s experty a expertkami a akademiky a akademičkami, kteří se věnují oblasti mládeže a hodnotám, a poskytli nám cenné rady a doporučení. Následně jsme provedli pilotní průzkum na vzorku 300 mladých lidí (150 v ČR a 150 v SR), který nám dopomohl vyladit finální verzi dotazníku.