Kvantitatívny výskum hodnôt mladých ľudí

Typ výskumu

Reprezentatívny kvantitatívny výskum všeobecnej populácie mladých
Výskum v 18tich mládežníckych organizáciách

Typ výskumu

Reprezentatívny kvantitatívny výskum všeobecnej populácie mladých
Výskum v 18tich mládežníckych organizáciách

Metódy

Kombinovaný zber online panel 2/3 a osobné rozhovory s podporou tabletu TAPI 1/; Kvóty: vek, pohlavie, vzdelanie, kraj, veľkosť sídla, len v SR národnosť; Náhodný výber

Metódy

Kombinovaný zber online panel 2/3 a osobné rozhovory s podporou tabletu TAPI 1/; Kvóty: vek, pohlavie, vzdelanie, kraj, veľkosť sídla, len v SR národnosť; Náhodný výber

Zber dát

28. mája — 15. júla 2020
Kantar, CZ Focus SK

Zber dát

28. mája — 15. júla 2020
Kantar, CZ Focus SK

Miesto

Česká republika a Slovenská republika

Miesto

Česká republika a Slovenská republika

Cieľová skupina

Mladí ľudia vo veku 15 — 29 rokov

Cieľová skupina

Mladí ľudia vo veku 15 — 29 rokov

Veľkosť vzorky

3 008 mladých ľudí
1 508 ČR a 1500 SR

Veľkosť vzorky

3 008 mladých ľudí
1 508 ČR a 1500 SR

Náš výskum sa skladá z dvoch častí: z reprezentatívneho výskumu hodnôt na všeobecnej populácií mladých vo veku 15 až 29 rokov a z výskumu vo vybraných 18-tich mládežníckych organizáciách medzi mladými v tom istom veku. Zistenia, ktoré prezentujeme na týchto stránkach sa opierajú o názory 3 008 mladých ľudí, ktorí odpovedali prostredníctvom reprezentatívneho výskumu na Slovensku a v Čechách.

Náš dotazník, ktorý sme použili pre výskum hodnôt mladých, stavia na Schwartzovej teórii hodnôt, ktorá je momentálne považovaná za  najvplyvnejšiu a najuznávanejšiu v tejto oblasti. Jeho teóriu sme doplnili o ďalšie oblasti, ktoré súvisia s demokraciou a dôverou, prosociálnym správaním, participáciou a angažovanosťou, vlastnou účinnosťou, rodovou rovnosťou či etickými otázkami. Tieto výskumné témy sme si vybrali na základe popredných domácich a svetových výskumov. Veľkou inšpiráciou nám bola aj prax našich členských organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Dotazník a dizajn výskumu boli konzultované expertmi a expertkami na Slovensku a v Čechách.

V rámci reprezentatívneho výskumu mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov sme chceli zachytiť ich postoje, motivácie a hodnotové orientácie vo vybraných témach.  V období od mája do júla 2020 sme realizovali zber dát na vzorke 3 008 mladých ľudí (1 500 v SR a 1 508 v ČR). Samotný zber dát zabezpečovali renomované prieskumné agentúry, KANTAR CZ a FOCUS na Slovensku. Tomuto zberu predchádzalo pilotné testovanie dotazníka, v ktorom sme si odskúšali či sú otázky správne formulované a merajú to isté v slovenskom a v českom jazyku.

Výskum v mládežníckych organizáciách zabezpečovalo 18 našich členských organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi. Dáta zbierali s použitím rovnakého dotazníka, aký sme použili v reprezentatívnom výskume. Tento zber dát prebiehal paralelne v období od júna do júla 2020. Organizácie celkovo oslovili vyše 6 000 mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov. Online dotazník z nich nakoniec vyplnilo 3 016 mladých ľudí z 18-tich organizácií.  V menších organizáciách sme oslovili všetkých členov organizácie, ktorí spĺňali vekové  kritérium, vo väčších organizáciách prebiehal výber respondentov na princípe náhodného výberu.  To znamená, že zo zoznamu všetkých členov danej organizácie vo veku 15 až 29 rokov sme náhodne vybrali respondentov, ktorým bol distribuovaný odkaz na dotazník určený práve im.

 

Dotazník

V našom výskume Hodnôt mladých sme sa inšpirovali širokou paletou výskumných nástrojov v oblastiach, ktoré sa venujú hodnotám a témam blízkym mladým a našim členským organizáciám. Úvod dotazníka je venovaný Schwartzovej teórii hodnôt, ktorá je momentálne považovaná za  najvplyvnejšiu a najuznávanejšiu v oblasti výskumu hodnôt. Ďalšími témami boli demokracia a s ňou spojené otázky občianskeho a politického života, dôvera, prosociálne správanie, vlastná účinnosť a činnosť v mládežníckych organizáciách, ako aj témy, ktoré v našej spoločnosti neustále vyvolávajú búrlivé diskusie.

Základným pilierom dotazníka je ucelený súbor hodnôt podľa S. H. Schwartza – tzv. Revidovaná teória základných hodnôt. Profesor Schwartz na základe rozsiahlych výskumov opísal 10 základných ľudských hodnôt a odokryl aj základné vzťahy medzi nimi a to vrátane hlavných životných motivácií, ktoré s nimi súvisia. Jeho teória sa stala základom výskumu hodnôt po celom svete. Vďaka novým dátam so svojimi kolegami teóriu rozšíril a doplnil ju o ďalších deväť univerzálnych hodnôt, ktoré idú viac do detailov, pričom pôvodných 10 hodnôt špecifikujú. Pre všetkých 19 hodnôt platí, že sa ukazujú ako platné a relevantné naprieč štátmi, kultúrami a subkultúrami po celom svete.

Pri tvorbe a testovaní nášho dotazníka sme spolupracovali s Institutem pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity v Brne. Dotazník sme zároveň konzultovali s expertmi a expertkami ako aj s vedcami a vedkyňami, ktorí sa venujú oblasti výskumu mládeže a hodnôt, vďaka čomu nám a poskytli cenné vstupy a odporúčania. Následne sme uskutočnili pilotný výskum na vzorke 300 mladých ľudí (150 v ČR a 150 v SR), ktorý nám pomohol doladiť finálnu verziu dotazníka.