Náš projektový tím a organizácie

Projektový tím

Veronika Fishbone Vlčková a Katarína Čavojská za RmS a Jan Husák a Nela Andresová za ČRDM  za výskumnú a analytickú sekciu.

Projektový tím

Veronika Fishbone Vlčková a Katarína Čavojská za RmS a Jan Husák a Nela Andresová za ČRDM  za výskumnú a analytickú sekciu.

Public Relations

Soňa Polák (ČRDM), Saška Virostková a Pavel Remiáš (RmS).

Public Relations

Soňa Polák (ČRDM), Saška Virostková a Pavel Remiáš (RmS).

Stretnutia a akcie

Tatiana Petríkovičová (RmS)

Stretnutia a akcie

Tatiana Petríkovičová (RmS)

Rada mládeže Slovenska

Rada mládeže Slovenska (RmS) je platforma, ktorá združuje, koordinuje, zviditeľnuje a zastupuje mimovládne a neziskové organizácie venujúce sa práci s mládežou na Slovensku. Našou úlohou je zastupovať ich záujmy a záujmy mladých ľudí na Slovensku. Zároveň získavame cenné dáta o mladých, ktoré pomôžu našej krajine v napredovaní a pozitívnom vývoji.

RMS a jej členovia zastávajú hodnoty demokracie a slobody. Združujeme mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženské vyznanie, národnostnú či etnickú príslušnosť. Táto naša spolupráca je príkladom toho, že aj napriek názorovým rozdielom vieme a môžeme prispievať k rozvoju mládeže na Slovensku.

Rada mládeže Slovenska bola založená v roku 1990 a zastrešuje 29 detských a mládežníckych organizácií na celom Slovensku, ktoré majú dosah na 300 000 mladých ľudí. Medzi nimi nájdete organizácie, ktoré sa zaoberajú vedou, dobrovoľníctvom, neformálnym vzdelávaním či duchovným životom.

 

Česká rada dětí a mládeže

Poslaním ČRDM je podporovať podmienky pre kvalitný život a všestranný rozvoj detí a mladých ľudí.

Svoje poslanie napĺňa ČRDM tým, že podporuje mimoškolské vzdelávanie a činnosť svojich členov, predovšetkým snahou o vytváranie právnych, ekonomických, spoločenských a kultúrnych podmienok vhodných pre ich činnosť. ČRDM obhajuje záujmy svojich členov voči domácim aj zahraničným orgánom, organizáciám a inštitúciám.

Česká rada dětí a mládeže bola založená v júli 1998 ôsmimi združeniami detí a mládeže. Dnes združuje 100 členských organizácií (medzi nimi väčšinu celoštátnych organizácií detí a mládeže), čo predstavuje okolo 200 000 individuálnych členov. Členmi ČRDM sú veľmi malé aj tie najväčšie združenia, vrátane deviatich krajských rád mládeže.