Aké sú rozdiely
hodnotách mlach
ľu
z Českej republiky
a zo Slo
ve
nska?

Túto otázku sme si položili v rámci projektu Hodnoty mladých. Tiež nás zaujímalo, ako sa v hodnotách a postojoch líšia mladí ľudia, ktorí sa zapojili do aktivít mládežníckych organizácií. Naše zistenia prezentujeme hravou formou, ktorá zaujme širšiu aj odbornú verejnosť a priblíži im tak dynamický svet mladých!

Túto otázku sme si položili v rámci projektu Hodnoty mladých. Tiež nás zaujímalo, ako sa v hodnotách a postojoch líšia mladí ľudia, ktorí sa zapojili do aktivít mládežníckych organizácií. Naše zistenia prezentujeme hravou formou, ktorá zaujme širšiu aj odbornú verejnosť a priblíži im tak dynamický svet mladých!

Na tomto projekte spolupracujú Rada mládeže Slovenska, ale aj naše vybrané členské organizácie.

Vyskúšajte našu virtuálnu hru Been there together k projektu Hodnoty mladých!

 

App Store →Google Play →

Čo je v živote mladých dôležité?

Hodnoty vyjadrujú životné priority, odrážajú to, v čo veríme, čo je pre nás dôležité. Sú to naše presvedčenia, ako by veci mali byť usporiadané, prípadne ako by sa mali ľudia správať. Hodnoty sú jednou z vecí, ktoré ovplyvňujú to, čo si myslíme, ako hodnotíme ľudí, javy či vyhodnocujeme situácie. Ovplyvňujú ako sa správame, alebo aké sú naše postoje ku konkrétnym témam či ľuďom. A to často bez toho, aby sme si to uvedomovali. Hodnoty nám ukazujú nielen životné priority jednotlivcov, ale aj to, čím sa riadia medziľudské vzťahy. Pomáhajú nám spätne vysvetľovať postoje a správanie mladých ľudí. Tieto vysvetlenia sú pre nás hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli uskutočniť takýto projekt.

 

Viac o projekte →

Ako sme sa dostali k prezentovaným výsledkom?

Náš výskum stavia na Schwartzovej teórii hodnôt, ktorá je momentálne považovaná za  najvplyvnejšiu a najuznávanejšiu v oblasti výskumu hodnôt. Jeho teóriu sme doplnili o ďalšie oblasti, ktoré súvisia s demokraciou a dôverou, prosociálnym správaním, participáciou a angažovanosťou, vlastnou účinnosťou, rodovou rovnosťou či etickými otázkami. Zistenia, ktoré prezentujeme, sa opierajú o názor 3008 mladých ľudí, ktorí odpovedali prostredníctvom reprezentatívneho výskumu na Slovensku a v Čechách.

Viac o výskume hodnôt →

Naše výskumy & blogy