Výskum hodnôt

Vo výskume hodnôt sme vychádzali zo štandardizovanej škály hodnôt podľa profesora Schwartza. S použitím jeho položiek dotazníka sme testovali, aké hodnotové nastavenie majú mladí ľudia v Českej republike a na Slovensku. V prípade mladých v Česku a na Slovensku si môžeme všimnúť pomerne veľkú vyváženosť v zameraní na seba samého, na spoločnosť a okolitý svet. Vo všeobecnosti teda môžeme konštatovať, že mladá generácia v Čechách a na Slovensku je pomerne vyvážená – dbá o seba, svoje vlastné potreby a rozvoj, ale i o ostatných a o okolie. Najbližšie sú mladým v Česku a na Slovensku hodnoty spojené s benevolenciou, teda starostlivosťou, láskavosťou a spoľahlivosťou predovšetkým voči ľuďom, ktorí sú im blízki.