Hodnoty mladých

Medzi najdôležitejšie životné hodnoty českej a slovenskej mládeže patria zhodne rodina, priatelia a voľný čas a práve význam voľného času v posledných desiatkach rokov narastá. Významný rozdiel však nastáva pri náboženstve: za dôležité ho považuje iba 15 % mladých v Čechách, avšak na Slovensku je dôležité až pre trojnásobok mladých (46 %). Z rodového hľadiska sa situácia v zásade nelíši, drobné odchýlky sú pri fyzickej zdatnosti a politike, ktoré sú o niečo významnejšie pre mladých mužov oproti mladým ženám, a to ako v Čechách, tak aj na Slovensku.

 

V našom výskume sme však išli hlbšie a opreli sme sa aj o štandardizovanú škálu hodnôt podľa profesora Schwartza. S použitím jeho položiek dotazníka sme testovali, aké hodnotové nastavenie majú mladí ľudia v Českej republike a na Slovensku. V prípade mladých v Českej a Slovenskej republike si môžeme všimnúť pomerne veľkú vyváženosť v zameraní na seba samého, a na spoločnosť  či okolitý svet. Vo všeobecnosti teda môžeme konštatovať, že mladá generácia v Čechách a na Slovensku je pomerne vyvážená – záleží im na ostatných a svojom okolí, ale zároveň dbá na svoje vlastné potreby a rozvoj. Najbližšie sú mladým v Česku a na Slovensku jednak hodnoty spojené s benevolenciou či dobroprajnosťou, teda starostlivosťou, láskavosťou a spoľahlivosťou predovšetkým voči ľuďom, ktorí sú im blízki.Na druhej strane je pre nich dôležitá autonómia v myslení a konaní, teda zvedavosť, či možnosť rozvíjať svoje záujmy a nezávislosť či možnosť rozhodovať o svojich cieľoch a aktivitách.

 

Najväčšie rozdiely medzi mladými Slovákmi a Čechmi pozorujeme práve s oblasti dôležitosti tradícií, medziľudskej konformite a spoločenskej bezpečnosti, ktoré sú pre Slovákov dôležitejšie. Pre mladých ľudí na Slovensku je oproti českým rovesníkom dôležitejšie dodržiavanie kultúrnych a náboženských tradícií, ktoré stmeľujú a pomáhajú udržať danú skupinu či komunitu pokope. Tradícia a konformita sú si obzvlášť blízke; pod ich spoločným vplyvom chce jednotlivec podriadiť seba samého spoločenským očakávaniam. Ľudia na Slovensku sú oproti tým v Česku ochotnejší prejaviť väčšiu poslušnosť, sebadisciplínu, zdvorilosť, či úctu k ostatným napríklad rodičom a starším. Mladí ľudia na Slovensku sa viac snažia, aby ostatným nevadili a snažia sa robiť to, čo sa od nich očakáva, aby nepodkopali

Každodenné spolunažívanie a fungovanie skupiny či komunity. A práve preto je pre Slovákov o niečo viac dôležitá aj bezpečnosť a to na úrovni štátu, ktorý má byť natoľko silný, aby udržiaval poriadok a stabilitu v spoločnosti a chránil svojich občanov pred možnými hrozbami, či už sú to fyzické alebo tie na úrovni kultúry a spomínaných tradícií. 

V našom výskume sme tiež zistili, že pre mladých ľudí je teda najdôležitejšia otvorenosť voči zmene a sebatranscendencia, teda povznesenie sa nad vlastné ja a záujem o blaho a záujmy iných. Najmenej dôležitý je motivačný faktor sebapresadzovania sa, ktorý predstavujú hodnoty spojené s mocou a úspechom, ktoré sú pre mladých na Slovensku a v Českej republike skôr nedôležité. Zaujímavá je aj pomerne silná úloha faktora zachovania momentálneho stavu, teda hodnotami, ktoré zdôrazňujú poriadok, sebaobmedzenie, zachovávanie minulosti a odpor voči zmene, ktorý je o niečo dôležitejší pre mladých na Slovensku.

Poznámka: vlastné spracovanie, čím bližšie ku stredu (1) sa hodnota nachádza, tým dôležitejšia je daná hodnota pre mladých ľudí. Hodnoty, ktoré sa nachádzajú za úrovňou trojky, považujú mladí ľudia za skôr nedôležité.  Podčiarknutie červenou čiarou označuje hodnoty, v ktorých sa mladí ľudia zo Slovenska a Česka významne líšia.

V našom výskume sme sa sústredili aj na rozdiely v hodnotách a postojoch mladých ľudí, ktorí majú skúsenosť s členstvom (sú alebo boli členovia) mládežníckych organizácii a tých bez takejto skúsenosti. Na Slovensku sme zistili, že mladí ľudia so skúsenosťou s mládežníckou organizáciou sú významnejšie viac zameraní na spoločnosť a svoje okolie ako seba. Podľa Schwartza takíto ľudia častejšie uvažujú v duchu hesla „ak sa darí iným, bude sa dariť aj mne“. Pre mladých z organizácii sú dôležitejšie hodnoty akými sú dobroprajnosť, starostlivosť, spoľahlivosť o blízkych ako aj záujem o porozumenie, toleranciu, či ochranu prírody a blaha všetkých ľudí bez rozdielu či ich poznám alebo nie. Pre mladých z organizácii je tiež významne viac dôležitá autonómia v konaní a myslení, teda zvedavosť, či možnosť rozvíjať svoje záujmy a nezávislosť v konaní a stanovovaní si vlastných cieľov. 

Chcete sa o mladých dozvedieť viac? Môžete si stiahnuť našu publikáciu!